ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8983033

สารบัญ

มุมมองจอภาพ

Stage เป็นพื้นที่หลักของการสร้างงาน ดังนั้นเครื่องมือชุดแรกที่ควรทราบ ก็คือเครื่องมือใน
กลุ่ม View ซึ่งจะใช้ในการควบคุม Stage เป็นหลัก เช่น การย่อ/ขยาย Stage การเลื่อน Stage เป็นต้น
Hand tool เป็นเครื่องมือที่ใช้เลื่อนและปรับขนาดของ Stage
o Drag & Drop เพื่อเลื่อน Stage
o ดับเบิลคลิกที่ กำหนดขนาดของ Stage ให้มีขนาดพอดีกับความกว้าง
ของจอภาพ (Fit on screen)
Zoom tool เป็นเครื่องมือปรับขนาดของ Stage
o คลิกที่ จะปรากฏรายการเลือกย่อยที่ Modifier คลิกเลือกรูปแบบการย่อ
หรือขยาย จากนั้นนำเมาส์มาคลิกบน Stage
o ดับเบิลคลิกที่ เพื่อกำหนดให้ Stage มีขนาดเป็น 100% อย่างรวดเร็ว
การควบคุม Stage ยังสามารถใช้ปุ่ม Zoom ที่ปรากฏอยู่มุมบนขวาของ Stage
หรือเลือกจากเมนูคำสั่ง View, Zoom in/Zoom out/Magnifier ได้เช่นเดียวกัน

ทำงานกับสี (Color)

วัตถุใน Flash จะประกอบด้วยส่วนประกอบอย่างน้อยๆ 2 ส่วน ได้แก่ พื้นของวัตถุ
(Background หรือ Fill) และเส้นขอบวัตถุ (Stroke) แต่ละส่วนสามารถแสดงผลด้วยสีที่แตกต่างกัน
ได้ เช่น รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นขอบสีดำ และพื้นข้างในเป็นสีน้ำเงิน ดังนั้นการทำงานเกี่ยวกับสี จึงเป็น
การทำงานที่จะต้องเกี่ยวข้องตลอดเวลา โดยอาศัยชุดเครื่องมือเลือกสี จาก Toolbox

Stroke Color
 
Fill Color
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับส่วนควบคุมสีใน Toolbox

 
 
 
Default Color
คืนค่าสีสู่ค่าเดิม คือดำ, ขาว
 
 

 

Stroke Color สีเส้น
 
Fill Color สีพื้นของวัตถุ, สี
Swap Color การสลับสี
 
 

รายการเลือก No Color จะแสดงผลเมื่อคลิกเลือกวาดสี่เหลี่ยม หรือวาดวงกลม ดังนั้น
ก่อนเลือกสีให้กับการวาดสี่เหลี่ยม, วงกลม ควรคลิกเลือกเครื่องมือวาดสี่เหลี่ยม หรือวาดวงกลม
ก่อนที่จะคลิกปุ่มเลือกสี ซึ่ฝ เป็นรายการสำคัญมาก และมักจะเป็นรายการที่เข้าใจผิด เช่น ถ้า
ต้องการวาดวงกลมไม่มีสีพื้น หลายๆ ท่าน จะใช้วิธีการเลือก Fill Color ให้กับสีของ Background
เช่น ถ้า Background เป็นสีขาว ก็จะเลือก Fill Color เป็นสีขาว ซึ่งมีความหมายที่ต่างไป