ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8911454

สารบัญ

ควบคุมเพลง MP3

การนำเสนอและควบคุมเพลง MP3 ด้วย Flash สามารถใช้ Media Playback ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ชุดควบคุมสื่อ (Media Components) ที่ Flash จัดเตรียมพร้อมใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
• เตรียมไฟล์เพลงในฟอร์แมต MP3
• สร้าง Flash Movie กำหนดขนาดของ Flash Movie ด้วยคำสั่ง Modify, Document
• บันทึกไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ mp3

 

• เปิด Components Panel ด้วยคำสั่ง
Window, Development Panels,
Components
• เลือกรายการ MediaPlayback แล้วลากมา
วางบน Stage กำหนดขนาดจาก
Properties Panel

 

 

 

• คลิกเลือก MediaPlayback บน Stage เปิด
Component Inspector Panel ด้วยคำสั่ง
Window, Development Panels,
Component Inspector

 

 


• เลือกรูปแบบสื่อเป็น MP3
• ระบุชื่อไฟล์เพลง MP3 ในบรรทัด URL
• เลือกรายการควบคุมเพลง เช่น
- Automatically Play ให้เพลงบรรเลง
ทันทีที่เปิดไฟล์หรือไม่ ?
- Control Placement เลือกตำแหน่งของ
แถบควบคุมเพลง ?
- Control Visibility แสดงแถบควบคุม
เพลงให้เห็นทันทีหรือไม่ ?