ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8911474

สารบัญ

Shape Tween

Shape Tween เป็น Movie อีกลักษณะที่ใช้เทคนิคการเปลี่ยนรูปร่างของวัตถุ เช่น จากวัตถุ
ขนาดเล็กๆ สั้นๆ เมื่อเวลาผ่านไปก็กลายสภาพเป็นวัตถุขนาดยาว หรือจากรูปทรงวงกลม เป็นรูป
หลายเหลี่ยม เป็นต้น

หลักการสร้าง Movie แบบ Shape Tween
• กำหนดเฟรมเริ่มต้น (ไม่จำเป็นต้องเป็นเฟรมที่ 1) โดยการคลิกเมาส์ในเฟรมที่ต้องการ
แล้วเลือกคำสั่ง Insert, Timeline, Keyframe หรือคลิกปุ่มขวาของเมาส์ แล้วเลือก
Insert, Keyframe
• สร้างวัตถุ โดยวัตถุจะต้องอยู่ในสภาวะ Shape เท่านั้น
- กรณีที่วัตถุอยู่ในสภาวะ Group หรือ Symbol ต้องแปลงให้อยู่ในสภาวะ Shape ก่อน โดย
* เลือกวัตถุ
* กดปุ่ม Ctrl + B (อาจจะต้องทำหลายครั้ง) จนกว่าวัตถุมีจุดพิกเซล เล็กๆ ประกอบในวัตถุ
• เลือกเฟรมปลายทาง แล้วเลือกคำสั่ง Insert, Timeline, Keyframe หรือคลิกปุ่มขวาของ
เมาส์ แล้วเลือก Insert, Keyframe
• สร้างวัตถุชิ้นใหม่ หรือปรับแต่งวัตถุเดิมตามต้องการ
• เลื่อนเมาส์กลับมาคลิกที่เฟรมต้นทาง กำหนดค่า Tween จาก Properties เป็น Shape

ตัวอย่าง Shape Tween – Magic Flower

ฝึกปฏิบัติการสร้าง Movie – Magic Flowerโดยการใช้วัตถุวงกลม และหลายเหลี่ยม แบบ
Shape Tween
• สร้างไฟล์ใหม่ กำหนดลักษณะ/ ขนาด Stage ตามต้องการ
• สร้างชุดสีไล่เฉด ส้ม, ขาว, ส้ม โดยเปิด Color Mixer Panel
• เลือกรูปแบบการลงสีแบบ Radial

• กำหนดจุด Marker 3 จุด จุดที่ 1 และจุดที่ 3 กำหนดเป็นสีส้ม จุด ที่ 2 กำหนดเป็นสีขาว
• วาดรูปวงกลม กำหนดตำแหน่ง ให้เหมาะสม

• กำหนดเฟรมสุดท้ายของ Movie เช่น เลือกเฟรม 50 ให้คลิกปุ่ม ขวาของเมาส์ในเฟรม 50 แล้ว
เลือกคำสั่ง Insert, Keyframe

• ลบรูปวงกลมในเฟรม 50 ออกไป
• เลือกเครื่องมือ PolyStar
• คลิกปุ่ม Options ใน Properties Panel เลือกเป็น Star กำหนดค่า ตามต้องการ
• วาดรูปหลายเหลี่ยม ให้อยู่ใน ตำแหน่งเดียวกับวงกลมที่ลบไป เดิม
• เลื่อนเมาส์มาคลิกที่เฟรมแรก  เฟรมที่ 1) เปลี่ยนค่า Tween เป็น Shape
• ทดสอบ Movie บันทึกไฟล์