ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8983038

สารบัญ

เครื่องมือวาดภาพ

สี่เหลี่ยม, วงกลม, วงรี
• คลิกเลือกเครื่องมือ Rectangle สามารถคลิกค้างไว้เพื่อเลือกรูปแบบการวาด

• กำหนดสีพื้น, สีเส้นขอบ และลักษณะของเส้นขอบจาก Properties

คลิกเพื่อดูภาพขยาย

- กำหนดลักษณะของเส้นขอบวงรี วงกลมได้โดยคลิกปุ่ม Custom... แล้ว
ปรับแต่งลักษณะของเส้นขอบได้จาก Stroke Style Dialog Box ดังภาพ

• นำเมาส์มาคลิก ณ ตำแหน่งที่ต้องการวาดรูป กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ แล้วลากเมาส์ เมื่อได้
ขนาดและรูปทรงที่ต้องการ จึงปล่อยนิ้วจากเมาส์
• ถ้าต้องการรูปที่สมบูรณ์ ควรกดปุ่ม <Shift> ค้างไว้ ขณะลากเมาส์

ลบวัตถุด้วย Eraser Tool

วัตถุต่างๆ ที่วาดไว้แล้ว สามารถลบได้ 3 วิธี คือ
• ลบวัตถุทั้งหมดโดยดับเบิลคลิกที่ Eraser Tool
• ลบเฉพาะ Fill หรือ Stroke ของวัตถุ โดย
- คลิกเลือก Eraser Tool
- คลิกที่ปุ่ม Faucet
- นำเมาส์ไปคลิก ณ ตำแหน่งที่ต้องการ
* ถ้าคลิก ณ ตำแหน่ง Stroke โปรแกรมจะลบเส้นขอบของวัตถุออกทั้งหมด
* ถ้าคลิกในพื้นวัตถุ โปรแกรมก็จะลบพื้นวัตถุออกอย่างรวดเร็ว

• ลบวัตถุชิ้นที่ต้องการ โดย
-คลิกเลือก Eraser Tool
- เลือกโหมดการลบโดยคลิกที่
* Erase Normal                  ลบในสภาวะปกติ คือ ลบทั้ง Stroke และ Fill
* Erase Fills                       ลบเฉพาะส่วนที่เป็น Fill
* Erase Lines                     ลบเฉพาะเส้นขอบ Stroke
* Erase Selected Fills          ลบเฉพาะส่วนที่เลือกไว้
* Erase Inside                    ลบเฉพาะส่วนที่เป็น Fill แต่ถ้ามีการลากผ่าน
ตำแหน่งที่เป็น Fill ว่างๆ จะไม่ลบให้
- เลือกลักษณะหรือขนาดของ Eraser โดยคลิกที่
- นำเมาส์มาคลิก หรือลากผ่าน ณ ตำแหน่งที่ต้องการลบ

Erase Normal   Fill   Stroke   Selection Inside