ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8911475

สารบัญ

การเลือกวัตถุ (Selection)

วัตถุในความหมายนี้ ก็คือ รูปทรง รูปภาพ ภาพกราฟิกที่วาด หรือนำเข้ามาใช้งานใน Flash
นั่นเอง การเลือกวัตถุ เป็นขั้นตอนสำคัญในการปรับเปลี่ยน แก้ไข แปลงวัตถุ โดยโปรแกรมเตรียม
เครื่องมือเลือกวัตถุดังนี้

Selection Tool                      สำหรับเลือกวัตถุในสภาวะปกติ

Subselection Tool                 สำหรับการเลือกวัตถุในโหมดจุดเชื่อม

Lasso Tool              สำหรับการเลือกวัตถุที่มีรูปทรงอิสระ หรือกำหนดขอบเขตการ
เลือกอิสระรวมทั้งการเลือกโดยใช้ค่าสีที่มีค่าเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

สิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกวัตถุใน Flash ก็คือ อย่าลืมว่าวัตถุทุกชิ้นเกิดจาก “จุด” หลายๆ จุด
มาประกอบรวมกัน และแต่ละวัตถุจะประกอบด้วยโครงสร้างอย่างน้อย 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็น “Fill”
และส่วนที่เป็น “Stroke” ดังนี้

Stroke                 Fill                               Shape

รูปด้านบนนี้ แสดง “จุด” อันเกิดจากการเลือกบางส่วนของวงกลม