ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8911459

สารบัญ

การใช้เครื่องมือของ Flash

การสร้างภาพกราฟิกต่างๆ สามารถใช้เครื่องมือกราฟิกจากชุดเครื่องมือ Toolbox โดยมี
เครื่องมือหลายกลุ่ม และเปิด/ปิด Toolbox ได้จากเมนูคำสั่ง Window, Tools

 
 
 
 
 
เครื่องมือกลุ่มเลือกวัตถุ (Selection)
 
 
 
 
 
เครื่องมือกลุ่มวาดภาพ (Draw)
 
 
 
 
เครื่องมือกลุ่มจัดการปรับแต่งแก้ไข (Edit)
 
 
 
เครื่องมือกลุ่มแสดงผล (View)
 
 
 
เครื่องมือกลุ่มจัดการสี (Color)
 
 
 
 
 
 
เครื่องมือกลุ่มคำสั่งเสริม (Tools Modifier)
 
 
 

Tools Modifier
Tools Modifier เป็นส่วนขยายคำสั่งของเครื่องมือปกติ โดยรายการในส่วนนี้จะปรับเปลี่ยน
ไปตามเครื่องมือที่เลือก ดังนั้นการเลือกเครื่องมือใดๆ ควรตรวจสอบคำสั่งย่อยของเครื่องมือนั้นๆ
จากส่วนควบคุมนี้ด้วยเสมอ

Tool modidier ของเครื่องมือ Tool modidier ของเครื่องมือ