ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8983050

สารบัญ

แก้ไข Instance

Instance เปรียบเสมือนวัตถุชิ้นหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้คำสั่งจัดการวัตถุ มาดำเนินการ
ปรับเปลี่ยนได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ Symbol ต้นฉบับ โดยมีวิธีจัดการดังนี้

วิธีที่ 1
• คลิกเลือก Instance
• ใช้เครื่องมือ Arrow ปรับขนาดหรือหมุนวัตถุ
วิธีที่ 2
• คลิกเลือก Instance
• กำหนดลักษณะของสีที่ต้องการจาก Instance Properties

* Brightness    ความสว่าง
* Tint             การปรับแก้ไขสี/ความโปร่งแสง
* Alpha           การปรับแก้ไขความโปร่งแสง
* Advanced     การปรับแก้ไขสีและค่าความโปร่งแสงแบบ Advanced

เฟรมและ Timeline

การสร้างภาพยนต์ หรือภาพเคลื่อนไหวใด ก็คือการสร้างอิริยาบถของภาพให้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา เช่น การวาดการ์ตูนลงกระดาษแต่ละใบ ให้มีอิริยาบถแตกต่างกันไป
เมื่อนำการ์ตูนทุกภาพมาแสดงอย่าง รวดเร็ว ก็จะทำให้ภาพมีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว เมื่อมีการ
นำคอมพิวเตอร์มาใช้สร้างสรรค์ภาพยนต์ หรือภาพเคลื่อนไหว เฟรมก็เปรียบเสมือนกระดาษแต่ละ
ใบ ที่มีการวาดอิริยาบถของการ์ตูนลงไป และ Timeline ก็คือช่วงเวลาที่ใช้ควบคุมการนำเสนอ
ดังนั้น Frame และ Timeline จึงเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนในการสร้างภาพเคลื่อนไหวของ Flash โดยมี
ลักษณะหน้าต่าง ดังนี้

Timeline
เปรียบเสมือนเวลาที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว หรือ Movie โปรแกรมจะแบ่งช่วงให้
หน่วยละ 5 ช่วงเวลา

เฟรม
คือช่องเล็กที่เรียงต่อกันตามช่วงเวลา แต่จะช่องเปรียบเสมือนกระดาษ 1 แผ่นที่วาด Movie
1 อิริยาบถ และเปลี่ยนไปทุกๆ เฟรม เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของวัตถุ เช่น เฟรมช่องที่ 1 วาด
วงกลมไว้ริมซ้ายสุดของ Stage เฟรมที่ 2 วาดวงกลม ให้เลื่อนมาด้านขวานิดหนึ่ง และทำซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ
ซึ่ง เป็นการสร้าง Movie ให้วงกลมวิ่งจากด้านซ้ายมาด้านขวานั่นเอง