ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8961343

สารบัญ

การคัดลอกลักษณะเส้นขอบวัตถุ

การคัดลอกลักษณะเส้นขอบวัตถุ จะช่วยให้การปรับแต่งแก้ไขวัตถุมากกว่า 1 ชิ้นทำได้
สะดวกกว่าการปรับเปลี่ยนทีละชิ้น ตัวอย่างมีวัตถุบน Stage 3 ชิ้นลักษณะต่างๆ กัน ดังภาพ

ต้องการให้วงกลม และสี่เหลี่ยมเส้นขอบดำ มีเส้นขอบเดียวกับสี่เหลี่ยมชิ้นที่สอง ที่มีเส้น
ขอบเป็นจุดสีแดง หากต้องเลือกแล้วปรับเปลี่ยนทีละชิ้น ก็จะเสียเวลามาก วิธีการที่สะดวก คือ
• คลิกเลือกเครื่องมือ Eyedropper
• นำเมาส์ซึ่งมีรูปร่างเป็น Eyedropper ไปชี้ที่เส้นขอบของสี่เหลี่ยมชิ้นต้นฉบับ (สี่เหลี่ยม
ด้านขวาสุด) สังเกตได้ว่าเมาส์จะมีรูปร่างเป็น แสดงว่าได้เลือกเส้นขอบวัตถุได้
ถูกต้อง เมื่อคลิกเมาส์ 1 ครั้งเมาส์จะเปลี่ยนรุปร่างเป็น แสดงว่าขณะนี้ Flash อยู่ใน
โหมด Ink Bottle ซึ่งเป็นโหมดในการคัดลอกลักษณะเส้นขอบนั่นเอง
• นำเมาส์ที่เป็นรูปร่าง ไปคลิกบนวัตถุชิ้นอื่นๆ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนลักษณะเส้นขอบ

กลุ่มวัตถุ (Group)
ภาพกราฟิกหลายๆ ภาพ ได้จากภาพ หรือรูปทรงย่อยหลายๆ ชิ้นมารวมกัน เพื่อให้การ
ปรับแต่งแก้ไข เคลื่อนย้ายกระทำได้สะดวก มักจะรวมภาพกราฟิก หรือรูปทรงทุกชิ้นที่เกี่ยวข้อง ให้
เป็นกลุ่มเดียวกันโดยเลือกวัตถุทุกชิ้น แล้วเลือกเมนูคำสั่ง Modify, Group และเมื่อต้องการแยกกลับ
สู่สภาพเดิมก็เลือกคำสั่ง Modify, Ungroup


รูปการ์ตูนที่เกิดจาก Shape หลายชิ้นประกอบรวมกัน


ปัญหาจากการย้าย Shape                 รูปที่ยังไม่ได้รวมกลุ่ม


รูปที่ผ่านการรวมกลุ่มแล้วจะมีเส้นขอบสีฟ้าล้อมรอบ

การแยกชิ้นส่วนของวัตถุ
วัตถุบางชิ้นที่เป็น Group หรือ Instance เมื่อจะต้องนำมาทำเป็น Movie แบบ Shape
Tweening จำเป็นต้องแยกชิ้นส่วนของวัตถุให้อยู่ในสภาวะ “จุด” ก่อนเสมอ ซึ่งทำได้โดยเลือกวัตถุ
ก่อน จากนั้นจึงใช้เมนูคำสั่ง Modify, Break Apart หรือกดปุ่ม Ctrl + B


รูปภาพในสภาวะกลุ่ม


รูปภาพที่ผ่านการ Break Apart แล้ว