ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8911437

สารบัญ

ทำงานกับเลเยอร์ (Layer)

เลเยอร์ (Layer) หมายถึงชั้นของชิ้นงาน เนื่องจากการวาดภาพใดๆ ก็ตามหากรวมอยู่ใน
ชั้นเลเยอร์เดียวกัน จะเกิดปัญหาการแก้ไขได้ง่าย ดังนั้นการสร้างวัตถุใดๆ ก็ตามด้วย Flash ให้ยึด
หลักที่ว่าวัตถุ 1 ชิ้นต่อ 1 เลเยอร์เพื่อให้การควบคุม การสร้างงานกระทำได้อย่างสมบูรณ์

เปลี่ยนชื่อเลเยอร์
• ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อเลเยอร์เดิม แล้วป้อนชื่อใหม่จากนั้นกดปุ่ม <Enter>

เปลี่ยนลำดับของเลเยอร์
• นำเมาส์ไปคลิกที่ชื่อเลเยอร์ที่ต้องการเปลี่ยนลำดับ กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ แล้วลากไป
ปล่อย ณ ตำแหน่งใหม่
ควบคุมเลเยอร์
ซ่อน/แสดงเลเยอร์ โดยให้คลิกที่จุดกลมเล็กๆ ของเลเยอร์ใต้ปุ่มนี้
ล็อกเลเยอร์ ป้องกันการแก้ไข
แสดงผลแบบโครงร่าง เหมาะสำหรับการสร้าง Movie กับเครื่องที่มีแรม ไม่มากนัก


การแสดงผลแบบปกติ                                                                 การแสดงผลแบบโครงร่าง

 

ไฟล์เสียง (Sound)

การสร้างสื่อด้วย Flash นอกจากมีจุดเด่นเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ยังสามารถ
นำเสนอเสียงพร้อมๆ กับการนำเสนอภาพเคลื่อนไหว เป็นการสร้างสื่อมัลติมีเดียอย่างสมบูรณ์ โดย
การนำเสนอไฟล์เสียงด้วย Flash ทำได้ 2 รูปแบบคือ
Event Sound ซึ่งจะมีรูปแบบการนำเสนอ (บรรเลงเพลง) เมื่อเพลง
นั้นๆ ถูกดาวน์โหลดมายังเครื่องลูกข่าย (คอมพิวเตอร์ผู้เรียกดูเว็บ) ครบสมบูรณ์
Stream Sound เพลงจะบรรเลงทันทีที่เพลงส่วนแรกถูกดาวน์โหลด ไมต่ ้องรอ
ให้ครบทั้งไฟล์ และสามารถควบคุมการหยุดชั่วคราวได้ตามช่วงเวลาบน Timeline
นับเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ฟอร์แมตไฟล์เสียง
ไฟล์เสียงที่สนับสนุน Flash ได้แก่
WAV ไฟล์เสียง/เพลงที่สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติ Windows โดยจะต้อง
มีการบันทึกในฟอร์แมต 8 หรือ 16-bit ค่า sample rate ที่ 11 kHz, 22 kHz, หรือ 44 kHz Mono เท่านั้น
AIFF ไฟล์เสียง/เพลงที่ทำงานในคอมพิวเตอร์ระบบ Macintosh
MP3 ไฟล์เสียง/เพลงที่ทำงานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ
คอมพิวเตอร์ระบบ Macintosh ซึ่งมีจุดเด่นคือขนาดไฟล์จะมีขนาดเล็กกว่า ฟอร์แมต WAV และ AIFF

ทำงานกับไฟล์เสียง
การทำงานหรือควบคุมไฟล์เสียงของ Flash มีสองรูปแบบ คือแบบฝังไฟล์เสียงกับไฟล์
Flash (Embedded) และแบบเชื่อมไฟล์ (Linking) โดยไฟล์ฟอร์แมต WAV และ AIFF มักจะใช้
รูปแบบ Embedded ทำให้ไฟล์ Movie มีขนาดโต ในขณะที่ไฟล์ MP3 จะใช้รูปแบบ Linking ทำให้
ไฟล์ Movie มีขนาดเล็ก แต่มีจุดเสีย คือ การนำไปใช้จะต้องนำไปทั้งไฟล์ Movie และไฟล์เพลง
MP3