ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8911468

สารบัญ

ควบคุมไฟล์เสียงฟอร์แมต WAV

การทำงานและควบคุมไฟล์เสียงฟอร์แมต WAV มี 3 ขั้นตอนหลัก คือ การนำเข้าไฟล์เสียง
ไปเก็บไว้ใน Library, การทำงานกับไฟล์เสียงบน Timeline และการสร้างปุ่มควบคุมเสียงด้วย
Action Script

การนำเข้าไฟล์เสียง
• เตรียมไฟล์เสียงฟอร์แมต WAV
• สร้าง Flash Movie กำหนดขนาดของ Flash Movie และคุณสมบัติอื่นๆ จากเมนูคำสั่ง Modify, Document
• เปิด Library Panel ด้วยคำสั่ง Window, Library
• เลือกคำสั่ง File, Import, Import to Library
• เลือกไฟล์เสียงที่เตรียมไว้ คลิกปุ่ม Open เพื่อนำเข้า
• ไฟล์เสียงที่นำเข้า จะเก็บไว้ใน Library Panel

การทำงานกับไฟล์เสียง
เมื่อนำเข้าไฟล์เสียงเก็บไว้ใน Library เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนำมาสร้าง Movie หรือ
ควบคุมการนำเสนอได้โดย
• สร้าง Layer ควบคุมไฟล์เสียง
• ลากไฟล์เสียงจาก Library มาวางบน Stage
• จะปรากฏสัญลักษณ์เส้นเสียงในเฟรม 1 ของ Layer เสียง
• ขยายเฟรมจนสิ้นสุดเส้นเสียง โดยคลิกเฟรมปลายทาง เช่นเฟรม 500 แล้วเลือกคำสั่ง
Insert, Frame (อาจจะต้องทำหลายครั้งจนกว่าเส้นเสียงจะปรากฏเป็นเส้นเสียงเรียบ)

การควบคุมเสียงใน Movie
เมื่อนำเสียงเพลง หรือเพลงบรรยายในฟอร์แมต WAV มาวางใน Movie ควรสร้างปุ่ม
ควบคุมการนำเสนอ ได้แก่ ปุ่ม Stop, ปุ่ม Pause และปุ่ม Play
• สร้างเลเยอร์ใหม่ ตั้งชื่อเป็น Button
• เปิด Button Panel ด้วยคำสั่ง Window, Other Panels, Common Libraries, Button
• เลือกปุ่มควบคุมเสียงมาวางบน Stage ให้ ครบ 3 ปุ่ม เพื่อทำหน้าที่เป็นปุ่ม Stop, ปุ่ม
Pause และปุ่ม Play
• คลิกเฟรม 1 ของเลเยอร์ Sound
• เปิด Properties Panel
• เปลี่ยนค่า Sync จาก Event เป็น Stream เพื่อให้การนำเสนอไฟล์เสียงเป็นแบบ Streaming
- สามารถเปลี่ยนไฟล์เสียงได้จากรายการ Sound
- การยกเลิกไฟล์เสียง ให้เลือก None จาก รายการ Sound
- รายการ Effect เป็นการใส่ลักษณะพิเศษ ให้กับเสียงเช่น เสียงเริ่มแบบเบาๆ แล้ว
ค่อยๆ ดังขึ้น (Fade in)
• เลือกปุ่ม Stop                on (press) {
• เปิด Action Panel โดยกดปุ่ม F9 gotoAndStop(1);
• ป้อนคำสั่ง Action Script ควบคุมปุ่ม Stop    }  โดยจะหมายถึงการสั่งให้ Play Head ของ
Timeline Timeline หยุด1 แล้วหยุดการทำงานนั่นเอง
• เลือกปุ่ม Pause         on (press)
• เปิด Action Panel โดยกดปุ่ม F9 stop();
• ป้อนคำสั่ง Action Script ควบคุมปุ่ม Pause   }
โดยจะหมายถึงการสั่งให้ Play head ของ Timeline หยุด ณ ตำแหน่งที่คลิกปุ่ม
• เลือกปุ่ม Play           on (press) {
• เปิด Action Panel โดยกดปุ่ม F9 play();
• ป้อนคำสั่ง Action Script ควบคุมปุ่ม Play      } โดยจะหมายถึงการสั่งให้ Play Head ของ
Timeline เล่นต่อจากตำแหน่งที่หยุดครั้ง ล่าสุด
• บันทึกไฟล์ แล้ว Publish เป็น .swf
• ทดสอบไฟล์ .swf