ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8983035

สารบัญ

การจัดลำดับหัวข้อและเนื้อหาโดยใช้ <DL>

 

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
องค์ประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ มีดังต่อไปนี้<BR>
<DL>
<DT>INPUT UNIT</DT>
<DD>หน่วยรับข้อมูล ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner</DD>
<DT>CENTRAL PROCESSING UNIT<DT>
<DD>CPU หรือหน่วยประมวลผลกลาง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด</DD>
<DT>OUTPUT UNIT</DT>
<DD>หน่วยแสดงผล ได้แก่ Monitor, Printer, Plotter</DD>
</DL>
</BODY>
</HTML>

<DL> เริ่มต้นลำดับข้อมูล
<DT> คำจำกัดความ
<DD> ความหมายหรือคำอธิบาย