ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8911425

สารบัญ

การจัดลำดับหัวข้อและเนื้อหาโดยใช้ <UL>

 

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY>

การจัดหัวข้อโดยใช้ <UL TYPE="disc"><BR>
<UL TYPE="disc">
<LI>INPUT UNIT หรือหน่วยรับข้อมูล ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner</LI>
<LI>CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU) หรือหน่วยประมวลผลกลาง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด</LI>
<LI>OUTPUT UNIT หรือหน่วยแสดงผล ได้แก่ Monitor, Printer, Plotter</LI>
</UL>

การจัดหัวข้อโดยใช้ <UL TYPE="square"><BR>
<UL TYPE="square">
<LI>INPUT UNIT หรือหน่วยรับข้อมูล ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner</LI>
<LI>CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU) หรือหน่วยประมวลผลกลาง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด</LI>
<LI>OUTPUT UNIT หรือหน่วยแสดงผล ได้แก่ Monitor, Printer, Plotter</LI>
</UL>

การจัดหัวข้อโดยใช้ <UL TYPE="circle"><BR>
<UL TYPE="circle">
<LI>INPUT UNIT หรือหน่วยรับข้อมูล ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner</LI>
<LI>CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU) หรือหน่วยประมวลผลกลาง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด</LI>
<LI>OUTPUT UNIT หรือหน่วยแสดงผล ได้แก่ Monitor, Printer, Plotter</LI>
</UL>

</BODY>
</HTML>

<UL> เริ่มต้นลำดับข้อมูล
TYPE=".." เครื่องหมายลำดับข้อมูล ได้แก่ disc, square และ circle โดยจะมี disc เป็นค่า Default
<LI> เริ่มต้นข้อมูลใน List
</LI> สิ้นสุดข้อมูลใน List
</UL> สิ้นสุดการลำดับข้อมูล