ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8911473

สารบัญ

การกำหนด Font ตัวหนังสือที่จะแสดง

 

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FONT FACE="AngsanaUPC">
Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน<BR>
</FONT>
<FONT FACE="JasmineUPC">
Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน<BR>
</FONT>
<FONT FACE="IrisUPC">
Hello World, นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน<BR>
</FONT>
</BODY>
</HTML>

<FONT FACE="ชื่อฟ้อนต์ที่ใช้"> เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดฟ้อนต์ที่จะใช้ในเว็บเพจ
</FONT> เป็นคำสั่งปิดที่ต้องใช้คู่กันเสมอ