ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8961339

สารบัญ

หน่วยที่ 6 การพิมพ์จดหมายเวียน
การพิมพ์จดหมายเวียน ซองจดหมาย ป้ายผนึก และแค็ตตาล็อก แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ การสร้างเอกสารหลัก การสร้างแหล่งข้อมูล และการผสานข้อมูลกับเอกสาร โดยต้องเลือกตัวเลือก ขนาด และการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ของซองจดหมาย และป้ายผนึกก่อน
การพิมพ์จดหมายเวียน ซองจดหมายและป้ายผนึก เป็นการพิมพ์จดหมายหรือซองและป้าย ผนึกที่มีเนื้อหาเหมือนกัน เพื่อส่งไปถึงผู้รับหลาย ๆ คน สามารถแบ่งหัวข้อได้ ดังต่อไปนี้

1. การพิมพ์จดหมายเวียน
การพิมพ์จดหมายเวียน สามารถแบ่งงานออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี


รูป แสดงแท็บการส่งจดหมาย เมื่อเริ่มต้นสร้างจดหมายเวียน

รูป แสดงแท็บการส่งจดหมาย เมื่อเลือกผู้รับแล้ว

1.1 การสร้างเอกสารหลัก
เมื่อเปิดแท็บการส่งจดหมาย คลิกปุ่มเริ่มจดหมายเวียนในกลุ่มเริ่มจดหมายเวียน แล้ว เลือกหัวข้อให้ตรงกับงานที่ทำอยู่ ในที่นี้เลือกเอกสาร Word ปกติ


รูป แสดงกล่องโต้ตอบรายการที่อยู่ใหม่ ถ้าคอลัมน์ที่ให้มาใช้ได้ก็พิมพ์ข้อมูลเลยแต่ถ้าใช้ไม่ได้ ก็กำหนดคอลัมน์เอง

รูป แสดงกล่องโต้ตอบกำหนดรายการที่อยู่เอง

รูป แสดงการเพิ่มชื่อเขตข้อมูลใหม่