ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8983023

สารบัญ

การจัดการ Disk และ Files

การจัดการกับ Diskette ได้แก่ การเตรียมดิสก์ การสำเนาดิสก์ การใช้คุณสมบัติของดิสก์ เช่น การตั้งชื่อ การตรวจเช็คดิสก์ และการเรียงข้อมูลในดิสก์ เป็นต้น ส่วนการจัดการ Files และ Folders ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของไฟล์ การสร้างไฟล์ ช็อตคัต และโฟลเดอร์ใหม่ การ เลือก การแก้ไขต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ การย้าย การคัดลอก การลบ เป็นต้น การตั้งค่าตัวเลือก และการค้นหาไฟล์ ช็อตคัต และโฟลเดอร์ที่ต้องการ

ดังนั้นจึงแบ่งออกเป็น 2 ห้วข้อดังนี้

1. การจัดการกับ Diskette

อุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้สำหรับจัดการเกี่ยวกับข้อมูลบน Windows Vista นั้น มีหลายชนิด ได้แก่ Floppy Drive, Hard Drive, Removable Cartridge Drive, CD-ROM Drive, CD-RW Drive, DVD Drive COMBO Drive และ DVD-RW Drive ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มีหน้าที่และการใช้แตกต่าง กันไป เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่กล่าวนี้ทั้งหมดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความ ต้องการของผู้ใช้ว่าจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง

- การ Format Disk
การ Format Disk เป็นการเตรียมแผ่นดิสก์หรือ Hard Disk ให้พร้อมที่จะนำมาบันทึก ข้อมูลได้ โดยทั่วไปในแผ่นดิสก์ที่วางจำหน่าย จะมีการ Format แล้ว ซึ่งสังเกตได้จากหน้ากล่องจะ เขียนคำว่า Formatted แต่บางแผ่นอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้และบางครั้งเราต้องการที่จะล้าง

1. นำแผ่นนำแผ่น Disk ใส่ในช่องเสียบของ Disk Drive
ในที่นี้ คือ ไดรว์ A:

2. Double click ที่ไอคอน Computer
แล้วคลิกเลือก Disk Drive ให้ตรงกับที่ต้องการ Format คือ ไดรว์ A: ดังรูป

รูป แสดง หน้าต่าง Computer ที่ถูกเปิดขึ้น เลือกไดรว์ A:

รูป แสดง กรณีที่ไดรว์ A: ยังไม่ได้ใส่แผ่น

3. เปิดเมนูคำสั่งคลิกเลือกเมนู File หรือคลิกปุ่มขวาเปิดเมนูลัด
ให้คลิกขวาเปิดเมนูลัด หรือคลิกเลือกเมนู File (ถ้าเรียกแถบเมนูมาใช้) จะมี เมนูหรือคำสั่ง Format ให้จัดการกับไดรว์ A:

รูป แสดงการคลิกขวาเปิดเมนูลัดที่ไอคอนไดรว์ A: เลือกคำสั่ง Format

4. เลือกคำสั่ง Format...
จะเปิดกล่องโต้ตอบขึ้น

คลิกเพื่อขยายภาพ

รูป แสดง กล่องโต้ตอบการ Format ให้พิมพ์ชื่อ และเลือกอย่างรวดเร็ว

รูป แสดง แผ่นคำเตือนข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบ

คลิกเพื่อขยายภาพ

รูป แสดง แผ่นสรุปการ Format เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

คลิกเพื่อขยายภาพ

รูป แสดง ข้อมูลทั้งหมดถูกลบไปแล้ว

- การ Copy Disk
เป็นการทำการคัดลอกข้อมูลจากดิสก์แผ่นหนึ่งไปยังดิสก์อีกแผ่นหนึ่ง ผลหลังจากทำ การ Copy จะทำให้ข้อมูลในดิสก์ทั้ง 2 เหมือนกันทุกประการ ถ้าการ Copy สมบูรณ์ การ Copy แผ่นดิสก์สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.การอ่านข้อมูล
จากหน้าต่างของ Computer ที่ถูกเปิดขึ้นมา เลือกไดรว์ A: (ให้ใส่แผ่น ต้นฉบับไว้ก่อน เมื่อเวลาเลือกเมนูเครื่องจะมีแผ่นให้อ่าน) เปิดเมนู File แล้วเลือกคำสั่ง Copy Disk... จะได้กล่องโต้ตอบขึ้นมา แล้วให้คลิกปุ่ม Start เพื่อให้เครื่องอ่านข้อมูลต้นฉบับนำไปเก็บไว้ ในหน่วยความจำ จากทางด้าน Copy from

คลิกเพื่อขยายภาพ

รูป แสดง การเปิดคำสั่ง Copy Disk

รูป แสดง แผ่นกล่องโต้ตอบ Copy Disk กำลังอ่านข้อมูลจากต้นฉบับ

2. การเปลี่ยนแผ่นดิสก์
เมื่ออ่านข้อมูลจบแล้ว จะมีแผ่นกล่องโต้ตอบบอกให้ใส่แผ่นดิสก์เปล่าหรือ แผ่นที่จะไม่ใช้ข้อมูลลงไปแทนในไดรว์ แล้วคลิกปุ่ม OK ดังรูป

รูป แสดง แผ่นกล่องโต้ตอบให้ใส่แผ่นดิสก์

3. การเขียนข้อมูลลงในแผ่นดิสก
เครื่องจะนำข้อมูลในหน่วยความจำมาเขียนข้อมูลลงแผ่นดิสก์ที่เปลี่ยนใส่ เข้าไปใหม่ ทางด้าน Copy to ดังรูป

รูป แสดง แผ่นกล่องโต้ตอบ Copy Disk กำลังเขียนข้อมูลลงในแผ่นเป้าหมาย

4. การคัดลอกเสร็จสมบูรณ์
เมื่อแผ่นดิสก์ได้ถูกเขียนจนครบแล้ว ก็จะแจ้งว่าการคัดลอกได้เสร็จสิ้นแล้ว (Copy completed successfully) ดังรูป

รูป แสดง แผ่นกล่องโต้ตอบ Copy Disk ได้เสร็จงานเรียบร้อยแล้ว

- การใช้คุณสมบัติของแผ่นดิสก์ (Properties)
คุณสมบัติของแผ่นดิสก์ (Properties) จะให้เราตั้งชื่อป้ายฉลากของแผ่น พร้อมทั้งแสดง รายละเอียดของข้อมูลในแผ่น และจะมีเครื่องมือในการช่วยดูแลแผ่นดิสก์ให้ใช้งานได้ดีขึ้น คือ การ ตรวจสอบแผ่นดิสก์ (ScanDisk) และจัดระเบียบแผ่นดิสก์ (Defragmenter) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การตั้งชื่อป้ายฉลากแผ่นดิสก์
จากหน้าต่างของ Computer ที่ถูกเปิดขึ้นมา เลือกไดรว์ C: ให้คลิกขวา แล้ว เลือกคำสั่ง Properties จะได้กล่องโต้ตอบขึ้นมา แล้วให้เลือกแถบ General ให้พิมพ์ชื่อในช่อง Text box ของ Label

คลิกเพื่อขยายภาพคลิกเพื่อขยายภาพ

รูป แสดง Properties เลือกแถบ General

คลิกเพื่อขยายภาพ

รูป การทำความสะอาด Disk คลิกที่ Disk Cleanup จากนั้นเลือกที่ My files only

จากรูป ให้เลือกเครื่องหมายถูก ตรงไฟล์ที่จะทำความสะอาด

รูป แสดงการกำลังทำความสะอาด

2. การใช้เครื่องมือในการจัดการแผ่นดิสก์
จากกล่องโต้ตอบ Properties ที่เปิดขึ้นมา ให้เลือกแถบ Tool จะมีรายการ คำสั่งให้เลือกทำงานอยู่ 3 รายการ ในที่นี้จะจัดการเพียง 2 รายการ คือการตรวจสอบความผิดพลาด (Error-checking) และการเรียงข้อมูลในดิสก์ (Defragmentation)

จากรูป Properties เลือกแถบ Tool จากนั้นคลิกที่ Chack Now

- การตรวจสอบแผ่นดิสก์ (Error-checking status or ScanDisk) การ Scan Disk ทำหน้าที่ตรวจสอบ วินิจฉัย และซ่อมแซมส่วนที่เกิดปัญหาบนแผ่นดิสก์หรือ ฮาร์ดดิสก์ เพื่อให้แผ่นดิสก์หรือฮาร์ดดิสก์สามารถใช้งานได้ต่อไป โดยให้สังเกตกรณีที่แผ่นดิสก์มี อาการที่อ่านหรือบันทึกข้อมูลไม่ค่อยจะได้หรือได้ไม่ค่อยสะดวกนัก ทุกครั้งที่มีการปิดเครื่องโดย ไม่ผ่านการ Shut down Windows Vista จะมีการ Scan Disk ให้ทันทีโดยอัตโนมัติ แต่หลังจากนั้น เมื่อเราเปิดเครื่อง ใหม่อีกครั้งใน ที่นี้ให้คลิกปุ่ม Check Now… จะเข้าสู่หน้า Check Disk Local Disk

รูป แสดงการ ScanDisk ไดรว์ C: เลือกรูปแบบการแสกน แล้วคลิกปุ่ม Star

รูป แสดง การ ScanDisk เสร็จสิ้นแล้ว

คลิกเพื่อขยายภาพ

คลิกเพื่อขยายภาพ

รูป แสดง การสรุปรายงานผลการตรวจสอบพบความผิดพลาดของดิสก์ไดรว์ C:

- การจัดการข้อมูลในแผ่นดิสก์ (Defragmentation status) เป็น โปรแกรมที่ทำหน้าที่จัดเรียง Block ของข้อมูลในดิสก์หรือฮาร์ดดิสก์ให้เรียงติดกัน ทั้งนี้เนื่องจาก การเก็บข้อมูลในดิสก์นั้นปกติจะกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ เป็นเหตุให้เสียเวลามากในการอ่าน ข้อมูลเหล่านั้นในแต่ละครั้ง ดังนั้น Disk Defragmenter จึงเป็นโปรแกรมที่นำมาแก้ปัญหานี้โดยการ จัดเรียงข้อมูลในพื้นที่ส่วนต้นของดิสก์และพื้นที่ว่างไว้ส่วนท้ายของดิสก์ ให้คลิกปุ่ม Defragment now…จะได้ ดังรูป

รูป แสดง โปรแกรม Disk Defragmenter เริ่มทำงานกับไดรว์ C: